2016-06-24

Protokoll årsmöte 2016-06-09

§1 Mötets öppnande
Ordföranden Aulikki Lönnäng öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Aulikki Lönnäng utsågs till ordförande för mötet och Ola Högberg till sekreterare.
§3 Redogörelse för föregående års verksamhet och ekonomi
Ordföranden redogjorde kort för det gångna årets aktiviteter. Föredrag av Karman Rousta (IH) om Waste Recovery. Besök på Viareds Museum med Sture Magnusson. Bildvisning av Ola Högberg om Västergötlands berg. Besök på Abecita fotomuseum och guidning av Hans Lindfors om en utställning av Anders Zorns bilder. Vinprovning med Peter Högberg. Företagsbesök på Centiro Solutions i Viared. Bussutflykt till Kinnekulle. Vårlunch och jullunch med rektor och rektors information. Beträffande ekonomin gäller att föreningen inte har några pengar. Högskolan har budgeterat 28000 kr/år för föreningens verksamhet. Organiserat under personalavdelningen (Birgitta Alfraeus).
§ 4 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Någon ekonomisk redovisning har inte gjorts då kassören varit sjuk en tid, men ekonomin består av Högskolans bidrag på 28000, som inte fullt ut förbrukats under året. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 5 Val av styrelse
Avgående ledamöter: Hans Holmqvist, Larsh Eriksson och Ola Högberg avtackades av ordföranden. Till styrelse valdes följande personer: Ordförande: Aulikki Lönnäng Vice ordförande: Monica Hammarnäs Kassör: Ulf Grahm Nya ledamöter: Sten Dellby (kommunikationsansvarig) och Ingela Högberg (sekr), Gunnel Larsson, Inger Ekelin, (övriga ledamöter).
§ 6 Val av revisorer
Till revisorer utsågs Marianne Bergqvist och Solveig Pihl.
§ 7 Valberedning
Till valberedning utsågs Kerstin Holmeros­Skoglund som sammankallande och därtill Larsh Eriksson, Hans Holmqvist och Ola Högberg.
§ 8 Diskussion om kommande års aktiviteter
Följande förslag om program nämndes: Abecita konstmuseum, Borås konstmuseum, Textilmuseet, Skulpturvandring, Magnus Torstenssons biblioteksmuseum, Föredrag av Malin Sundström, Erik Bresky. Helen Flensburg föreslog konsert på Åhaga den 15 nov med den världsberömde violinisten Gilles Apap. (Anmälan till Helen). Första programpunkt bör ske i mitten av september. Medlem i vår förening kan enkelt få medlemskap i Högskolans fritidsförening Yggdrasil och därigenom ta del av deras program.
§ 9 Mötets avslutande
Aulikki Lönnäng avslutade mötet. Efter mötet höll rektor Björn Brorström ett anförande med information om aktuella frågor inom Högskolan.

Ola Högberg/sekreterare Aulikki Lönnäng/ordförande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.